Vi ste ovdje

Statut CSH

Skupština Carinskog Sindikata Hrvatske dana 14. svibnja 2016. godine u Metkoviću donosi slijedeći

STATUT CARINSKOG SINDIKATA HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Carinski Sindikat Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat ili CSH) je dobrovoljna i samostalna udruga carinskih službenika i namještenika zaposlenih u Carinskoj upravi Ministarstva financija - Republike Hrvatske te bivših zaposlenika i umirovljenika.

CSH je neovisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nestranačka udruga.

Sindikat djeluje na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje članova, organiziranih u podružnice i povjereništva.

CSH čine članovi organizirani u podružnicama.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se svrha Sindikata, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela Sindikata, postupak učlanjivanja i prestanka članstva, način utvrđivanja iznosa članarine, način donošenja i izmjene Statuta, pravilnika i poslovnika, načina stjecanja, raspolaganja i nadzora nad imovinom te prestanak rada Sindikata.

Članak 3.

Sindikat je samostalna interesna organizacija sa svojstvom pravne osobe koja djeluje na području Republike Hrvatske, upisana u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske.

Sindikat je neovisan od svog poslodavca i njegovih udruga u ostvarivanju prava i interesa svog članstva i koristi se svim sredstvima koja nisu zabranjeni Ustavom i zakonima RH.

Djelovanje Sindikata se temelji na zaštiti socijalno-materijalnih prava, koja proizlaze iz rada ili su u svezi s radom.

Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti članove osiguranjem besplatne pravne pomoći i sudske zaštite, sudjeluje u provođenju mjera zaštite na radu, pruža potrebnu novčanu pomoć, te organizira i vodi štrajk i industrijske akcije.

Rad Sindikata je javan.

Javnost rada Sindikata ostvaruje se redovnim informiranjem članstva o radu svih tijela Sindikata preko povjerenika ili na drugi pogodan način.

Članak 4.

Sindikat se može udruživati u Udruge više razine radi zajedničkih interesa i ciljeva zastupanja svoga članstva.

Sindikat se može povezivati sa drugim srodnim Udrugama u zemlji i inozemstvu utemeljenim radi promicanja istih prava i interesa.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Sindikata.

II. SVRHA SINDIKALNOG DJELOVANJA

Članak 5.

Sindikat djeluje u svrhu:

 • okupljanja i učlanjenja službenika i namještenika carinske službe RH.
 • pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora,
 • borbe za dignitet struke te pravnu i socijalnu državu,
 • prepoznavanja i ukazivanja na sve oblike neprihvatljivog ponašanja, kršenja zakonitosti, kodeksa ponašanja i svih oblika zlouporabe položaja,
 • utvrđivanja cijene rada i uvjeta zaštite na radu,
 • sudjelovanja u izradi akata i odluka koje donosi poslodavac, a koje se odnose na rad i u svezi rada bitnih za socijalno-materijalni položaj službenika i namještenika carinske službe,
 • davanja inicijative za donošenje ili izmjene zakona i drugih normativnih propisa od interesa za članstvo,
 • učestvovanja u ostvarivanju kvalitetne kadrovske strukture,
 • organiziranja članstva te ostvarivanja prava na štrajk i provođenje štrajka,
 • informiranja i obrazovanja članstva u svezi ostvarivanja prava iz rada i u svezi s radom
 • organizacije sportskih i drugih susreta članova,
 • ostvarenja drugih sadržaja i aktivnosti koje proizlaze iz inicijative članova Sindikata.

III. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ZASTAVA SINDIKATA

Članak 6.

Naziv Sindikata je: CARINSKI SINDIKAT HRVATSKE.

Skraćeni naziv Sindikata: CSH.

Sjedište Sindikata je u Zagrebu, Trg Francuske Republike 9/V.

Članak 7.

Znak Sindikata sadrži: trobojnicu, skraćenicu C.S.H., pleter, naliv-pero i pečat.

Podloga je plave boje, pleter je zlatno-žute boje,trobojnica je crveno-bijela-plava, naliv-pero je zlatne boje, pečat je crne boje, kratica C.S.H. je crvene boje, podloga ispod kratice i naliv-pera je bijele boje.

Članak 8.

Sindikat ima svoj pečat okruglog promjera 30 mm, koji sadrži puni naziv Sindikata ispisan polukružno u gornjoj polovici: CARINSKI SINDIKAT HRVATSKE, a po sredini kratica CSH, a u donjem djelu polukružno: ZAGREB.

Članak 9.

Zastava Sindikata je plave boje, veličine 2m x 1m.

U sredini zastave je znak Sindikata, a ispod znaka je naziv: CARINSKI SINDIKAT HRVATSKE

IV. ČLANSTVO SINDIKATA – PRAVA I DUŽNOSTI

Članak 10.

Članom Sindikata može postati osoba koja je zaposlena u Carinskoj upravi RH, koja se dobrovoljno učlanjuje u Sindikat, kao i administrativni tajnik koji radni odnos sa Sindikatom zasniva temeljem ugovora o radu. Članom se postaje prihvaćanjem Statuta Sindikata i potpisivanjem pristupnice,i uplatom propisane visine članarine za mjesec kad se učlanjuje u sindikat.

Pristupnica se popunjava i potpisuje u dva primjerka i osobno se predaje povjereniku ili zamjeniku povjerenika CSH, koji jedan primjerak pristupnice ovjeren pečatom dostavlja u tajništvo Sindikata. Povjerenik i zamjenik povjerenika su odgovorni u provedbi postupka učlanjenja.

Članu Sindikata se izdaje sindikalna iskaznica, koja je vlasništvo Sindikata.

Evidencija o članstvu Sindikata se vodi u podružnicama i Predsjedništvu Sindikata.

Članak 11.

Učlanjenjem u Sindikat član stječe slijedeća prava:

 • na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja osnovice za plaću, svih dodataka i naknadi uz plaću, te pregovaranju za kolektivne ugovore,
 • na besplatnu pravnu pomoć i pružanje radno pravne zaštite pred sudovima RH,
 • na zastupanje pred službeničkim, odnosno disciplinskim sudovima kod povrede službene ili radne dužnosti,
 • na zaštitu u štrajku,
 • na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat,
 • da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva i zadaća Sindikata,
 • pravo na informiranje,
 • da bira i da bude biran u tijela Sindikata i sindikalnih podružnica.

Članak 12.

Učlanjenjem u Sindikat član preuzima slijedeće obveze:

 • plaćanje sindikalne članarine, u skladu s odlukom Predsjedništva,
 • poštivanje odredbi Statuta Sindikata i programa rada,
 • odgovorno i savjesno izvršavanje izborne funkcije u tijelima Sindikata,
 • sudjelovanje u organiziranim akcijama Sindikata,
 • savjesno izvršenje službenih obveza,
 • ostale obveze koje proističu iz djelatnosti Sindikata.

Članak 13.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 1. Istupanjem,
 2. Brisanjem,
 3. Isključenjem,
 4. Smrću.

Ponovnim članom Sindikata može postati osoba koja je isključena iz Sindikata nakon proteka jedne godine od dana donošenja konačne Odluke o isključenju iz Sindikata.

Članak 14.

Istupanje iz članstva u Sindikatu ostvaruje se potpisom istupnice i vraćanjem članske iskaznice povjereniku.

Član sindikata može bezuvjetno istupiti iz članstva u bilo koje vrijeme, prema vlastitoj odluci.

Danom prestanka članstva u sindikatu smatra se zadnji dan u mjesecu u kojem je dostavljena popunjena izjava o istupanju iz članstva.

Član sindikata dužan je s danom dostave popunjene izjave o istupanju a najkasnije do kraja mjeseca u kojem je dostavljena izjava o istupanju, podmiriti svoja dugovanja prema sindikatu po bilo kojoj osnovi.

Neispunjavanjem gore navedene obaveze CSH zadržava pravo prisilne naplate tražbine.

Ove odredbe sastavni su dio svih pojedinačnih akata na osnovi kojih članu sindikata nastaje materijalna obveza.

Potpisana istupnica i članska iskaznica preko povjerenika prosljeđuju se u tajništvo Sindikata.

Članak 15.

Član koji krši Statut ili druge akte Sindikata ili ne provodi odluke koje su obvezne za sve članove može biti kažnjen:

 • izricanjem ukora;
 • privremenim udaljavanjem sa sindikalne funkcije (suspenzija);
 • isključenjem iz članstva u Sindikatu.

Odluku o kazni donosi Sud časti u pisanom obliku. Odluka se donosi na temelju iskaza okrivljenog člana, mišljenja nadležnog povjerenika i drugih dokaza.

Odluka o kazni putem pošte se uručuje članu.

Protiv odluke Suda časti, kažnjeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana podnijeti žalbu Predsjedništvu Sindikata.

Predsjedništvo odlučuje o žalbi u roku od 30 (trideset) dana a u procesu donošenja odluke po žalbi može zatražiti mišljenje Statutarne komisije, koja nije obvezujuća.

Žalba podnesena Predsjedništvu zadržava izvršenje prvostupanjske odluke.

U slučaju da se Odluka o kazni donosi za člana Predsjedništva, ista se donosi 2/3 većinom glasova Predsjedništva.

Odluka Predsjedništva je konačna.

Članak 16.

Istupanjem, brisanjem ili isključenjem iz članstva u Sindikatu prestaju sve prema Statutu važeće sindikalne povlastice, uključujući i pravnu zaštitu.

Sindikat će izvršiti brisanje onog člana koji neopravdano ne plati članarinu u roku od 3 (tri) mjeseca uzastopno, na kraju trećeg mjeseca neplaćanja članarine.

V. USTROJSTVO, TIJELA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 17.

CSH djeluje putem slijedećih tijela/dužnosnika: Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, zamjenik Predsjednika, Nadzorni odbor, Statutarna komisija i Sud časti.

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Sindikata.

Skupštinu čine Predsjednik i zamjenik Predsjednika Sindikata, članovi Predsjedništva, Nadzornog odbora i Statutarne komisije, te povjerenici sindikalnih podružnica i izabrani zastupnici iz sindikalnih podružnica po kriteriju, da se do svakih 50 članova sindikalne podružnice izabere po jedan zastupnik.

Spisak izabranih zastupnika u sindikalnim podružnicama povjerenik dostavlja Predsjedniku i Predsjedništvu Sindikata najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine Sindikata.

Skupština Sindikata može biti: redovna (izborna, izvještajna, svečana) i izvanredna.

Skupštinu saziva Predsjednik Sindikata. U slučaju njegove spriječenosti ili ako ne želi sazvati Skupštinu, a za to nema valjani razlog, zasjedanje skupštine Sindikata saziva Predsjedništvo.

Članak 19.

Redovna (izborna) Skupština Sindikata saziva se svake 4 godine, a po potrebi i prije na zahtjev 1/2 ukupnog broja članova Skupštine Sindikata ili natpolovične većine članova Predsjedništva Sindikata.

Izvanredna Skupština Sindikata saziva se na zahtjev: Predsjedništva Sindikata ili Nadzornog odbora ili na zahtjev 1/3 ukupnog broja članova Skupštine Sindikata ili na zahtjev najmanje pola podružnica (temeljem odluke Predsjedništva podružnice).

Izvještajne Skupštine se sazivaju jedanput godišnje po Odluci Predsjedništva.

Skupštinu Sindikata vodi Predsjednik radnog Predsjedništva. Predsjednik Sindikata je ujedno i Predsjednik radnog Predsjedništva, osim u slučaju redovne ili izvanredne izborne Skupštine Sindikata.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Sindikata, ulogu Predsjednika radnog Predsjedništva obavlja zamjenik Predsjednika Sindikata.

Sjednica Skupštine Sindikata se vodi u skladu s Poslovnikom rada Skupštine Sindikata.

Na skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Predsjednik radnog Predsjedništva.

Članak 20.

Ovlasti i zadaće Skupštine Sindikata jesu:

 • izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine,
 • donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 • donošenje Statuta Sindikata i plana o radu Sindikata,
 • donošenje odluka od važnosti za cjelokupno članstvo Sindikata,
 • biranje i razrješivanje Predsjednika, zamjenika Predsjednika, članove Statutarne komisije, članove Nadzornog odbora, članove Suda časti,
 • razmatranje izvještaja o radu tijela Sindikata i ocjenjivanje njihovog rada,
 • davanje ovlasti Predsjedništvu Sindikata o pristupanju sindikalnim udrugama više razine, odnosno pristupanju međunarodnim sindikalnim udrugama,
 • donošenje odluke o prestanku rada Sindikata.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 21.

Predsjedništvo Sindikata čine Povjerenici sindikalnih podružnica Sindikata, Predsjednik Sindikata i zamjenik Predsjednika Sindikata.

Predsjedništvo Sindikata je najviše i najodgovornije upravljačko tijelo za rad i funkcioniranje sindikata u periodu između dvije skupštine.

Predsjedništvo Sindikata je za svoj rad odgovorno članstvu Sindikata i Skupštini Sindikata.

Predsjedništvo Sindikata se sastaje po potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.

Rad Predsjedništva koordinira i vodi Predsjednik Sindikata.

Članak 22.

Predsjedništvo Sindikata ima slijedeće ovlasti i zadaće:

 • osigurava uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima od interesa za članstvo Sindikata,
 • sudjeluje u kontroli primjene kolektivnog ugovora, traži tumačenje odredaba kolektivnog ugovora
 • daje prijedloge za izmjenu i dopunu Kolektivnog ugovora
 • poduzima radnje za poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu,
 • zalaže se za sigurnost zaposlenja, socijalnu i materijalnu sigurnost članova Sindikata,
 • predlaže radnu verziju kolektivnog ugovora
 • predsjedništvo može izglasati nepovjerenje Predsjedniku CSH ako Predsjednik krši Statut i ne izvršava obveze po čl. 24 Statuta CSH. Nepovjerenje se iskazuje dvotrećinskom (2/3) odlukom od ukupnog broja članova Predsjedništva CSH. Predsjedništvo CSH U slučaju iskazivanja nepovjerenja Predsjedniku CSH, dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana, od dana iskazivanja nepovjerenja, provesti Izvanrednu izbornu skupštinu CSH
 • utvrđuje prijedlog Statuta
 • pomaže u radu sindikalnih podružnica donošenjem odluka, uputa i preporuka, raspravlja o neizvršenju odluka Predsjedništva sindikata, kršenja Statuta sindikata i Pravilnika o radu podružnice sindikata
 • raspravlja o Izvještaju o radu Sindikata između dvije Skupštine te ga upućuje Skupštini sindikata na raspravu i usvajanje
 • osigurava kvalitetno informiranje o radu Sindikata
 • imenuje pregovaračku radnu skupinu za kolektivno pregovaranje,
 • imenuje po potrebi i komisije drugih oblika, za rješavanje problematike na terenu,
 • utvrđuje Pravilnik sindikalnih podružnica
 • upravlja i donosi sve odluke koje su vezane za djelokrug rada Sindikata
 • donosi pravila o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata
 • usvaja financijsko izvješće, završni račun i donosi financijski plan za narednu godinu
 • koordinira rad svih podružnica, te pred poslodavcem brani interese i prava članova
 • kooptira članove u tijelima Sindikata, do prve Skupštine Sindikata.
 • donosi Poslovnik o radu Predsjedništva.

Prije donošenja značajnih odluka Predsjedništvo je dužno savjetovati se sa članstvom u Sindikatu.

Predsjedništvo Sindikata može donositi odluke ako je prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke na Predsjedništvu su pravovaljane ako se za nju izjasni natpolovična većina prisutnih.

Članak 23.

Sjednice Predsjedništva sindikata, po jednoj točki dnevnog reda ili zbog hitnosti donošenja odluka, mogu se održati i elektronskim putem.

Prije sazivanja sjednice članovima predsjedništva moraju biti dostavljeni radni materijal. Svaki povjerenik dužan je putem e-mail poruke izvijestiti sve članove predsjedništva o svom stavu.

Nakon sabranih stavova Predsjednik ili zamjenik Predsjednika Sindikata šalje sve dodatne prijedloge kao i sam prijedlog na glasanje svakom članu predsjedništva koji se ponovo izjašnjava e-mail porukom svim članovima predsjedništva. Po primitku svih stavova šalje izvješće svim članovima. Odluka sa sjednice dostavlja se putem e-maila članovima Predsjedništva.

Zapisnik sa tako sazvane sjednice mora u prilogu sadržavati el. ispis e-mailova.

Odluka se donosi ukoliko se za nju izjasni natpolovična većina članova Predsjedništva CSH.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Članak 24.

Predsjednika Sindikata imenuje i razrješava Skupština Sindikata.

Predsjednik Sindikata može svoju funkciju obavljati odlukom Skupštine ili Predsjedništva sindikata profesionalno, u mandatu na koji je izabran.

Predsjednik Sindikata je Predsjednik Skupštine i Predsjednik Predsjedništva Sindikata, osim ako nije redovna ili izvanredna izborna Skupština.

Predsjednik Sindikata ima slijedeća prava i dužnosti:

 • predstavlja Sindikat prema trećim osobama,
 • zastupa Sindikat u pravnom-formalnom i financijskom poslovanju,
 • sprovodi odluke i zaključke Predsjedništva Sindikata
 • obavezno pokreće raspravu na sjednicama Predsjedništva Sindikata o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada Sindikata, uočenim problemima u radu i funkcioniranju rada podružnica sindikata te o potrebi pokretanja bilo kojih radnji unutar Sindikata, predviđenih Statutom sindikata i Pravilnikom sindikalne podružnice
 • u ime Predsjedništva Sindikata i u interesu članova Sindikata potpisuje kolektivni ugovor
 • predlaže,daje inicijativu i smjernice, te potiče ostale članove na zalaganje u sindikalnom poslu
 • predlaže plan rada i financijski plan, te podnosi izvještaj o radu Sindikata – Skupštini i Predsjedništvu Sindikata, za period između dvije Skupštine Sindikata a najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine Sindikata u pisanom obliku
 • upravlja sredstvima i imovinom Sindikata,
 • ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga u zemlji i inozemstvu,
 • brine se o poštivanju Statuta, odluka Skupštine i drugih tijela Sindikata,
 • usko surađuje za zamjenikom Predsjednika Sindikata i sa svim članovima Predsjedništva Sindikata koje upoznaje sa svojim aktivnostima.
 • Vodi štrajkački odbor,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Sindikata od interesa za članstvo

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SINDIKATA

Članak 25.

Zamjenika predsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata.

Zamjenik Predsjednika sindikata može svoju funkciju obavljati odlukom Skupštine ili Predsjedništva Sindikata profesionalno, u mandatu na koji je izabran.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika Sindikata, zamjenjuje zamjenik Predsjednika Sindikata i druga osoba putem posebne punomoći.

Zamjenik Predsjednika Sindikata usko surađuje i upoznat je sa svim radnjama Predsjednika Sindikata, te kad je god potrebno učestvuje i pomaže u radu Predsjednika sindikata i Predsjedništva Sindikata.

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni Odbor Sindikata bira i opoziva Skupština Sindikata, a sastoji se od 3 člana.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog Odbora Sindikata, članovi međusobno biraju Predsjednika Nadzornog Odbora Sindikata, i o izboru izvještavaju Predsjedništvo Sindikata.

Nadzorni Odbor Sindikata ima slijedeća prava i dužnosti:

 • obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela Sindikata kao i o upotrebi i korištenju imovine i financijskih sredstava Sindikat,
 • daje prijedloge za unapređenje materijalno-financijskog poslovanja, koje dostavlja Predsjedništvu Sindikata.
 • podnosi izvještaj Skupštini Sindikata o materijalno-financijskom poslovanju Sindikata.
 • u slučaju otkrivanja nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju Sindikata, predlaže sazivanje Skupštine Sindikata.
 • donosi Poslovnik o svom radu.
 • Podnosi izvještaj Skupštini Sindikata o svom radu.

Nadzorni Odbor Sindikata za svoj rad je odgovoran Skupštini Sindikata.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ostalih tijela Sindikata, osim Skupštine.

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 27.

Statutarnu Komisiju Sindikata bira i opoziva Skupština Sindikata, a sastoji se od 3 člana.

Statutarna komisija između svojih članova bira Predsjednika i o izboru izvještava Predsjedništvo Sindikata.

Statutarna Komisija Sindikata ima slijedeća prava i dužnosti:

 • prati ostvarivanje i provođenje ovog Statuta Sindikata, daje tumačenje odredbi i priprema njegove dopune i izmjene, isključivo na prijedlog tijela/dužnosnika Sindikata
 • ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata s odredbama ovog Statuta Sindikata
 • razmatra inicijative i prijedloge tijela Sindikata, za izmjenu i dopunu Statuta,
 • utvrđuje prijedloge za usklađivanje i promjene Statuta sa zakonskim propisima RH i Ustavom RH.
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • podnosi izvještaj Skupštini Sindikata o svom radu

Statutarna Komisija je za svoj rad odgovorna Skupštini Sindikata.

Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi ostalih tijela Sindikata, osim Skupštine.

SUD ČASTI

Članak 28.

Sud časti bira Skupština Sindikata, a sastoji se od 3 člana.

Sud časti između svojih članova bira Predsjednika i o izboru izvještava Predsjedništvo Sindikata.

Sud časti Sindikata ima slijedeća prava i dužnosti:

 • odlučuje o odgovornosti članova Sindikata i članova svih tijela Sindikata ako se radi o kršenju Statuta ili drugih odluka tijela Sindikata
 • odlučuje o odgovornosti članova Sindikata i članova svih tijela Sindikata ako se radi o ne provođenju odluka koje su obavezne za sve članove ili tijela Sindikata

Sud časti je za svoj rad odgovoran Skupštini Sindikata.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi ostalih tijela Sindikata.

RADNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Članak 29.

Radnu skupinu za kolektivno pregovaranje imenuje Predsjedništvo Sindikata.

U radnu skupinu ulazi po funkciji Predsjednik Sindikata.

Ovlasti radne skupine za kolektivno pregovaranje jesu:

 • izrada nacrta prijedloga kolektivnog ugovora
 • pregovaranje s poslodavcem o potpisivanju kolektivnog ugovora
 • informiranje Predsjedništva Sindikata o rezultatima pregovora
 • izrada i distribucija konačnog teksta kolektivnog ugovora, članstvu Sindikata.

MANDAT U TIJELIMA SINDIKATA

Članak 30.

Mandat svih članova Sindikata u tijelima Sindikata traje 4 godine, bez ograničenja na

ponovno biranje.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Članak 31.

Administrativni tajnik obavlja slijedeće poslove profesionalno, temeljem ugovora o radu i to:

 • vrši upis i ispis članstva po podružnicama, te vodi brigu o izradi članskih iskaznica
 • usmjeruje poštu i vrši kontakte sa sindikalnom središnjicom
 • naplaćuje novčana potraživanja po podružnicama, prema sindikalnoj središnjici i ostalim pravnim subjektima
 • povezuje sindikalne povjerenike s pravnim zastupnikom Sindikata
 • saziva konferencije za novinare, najavljuje sastanak kod ravnatelja CURH i pročelnika carinarnica
 • vrši ostale operativne poslove koji su važni za djelovanje Sindikata, koje odredi predsjednik Sindikata.

VI. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

Članak 32.

Temeljni organizacijski oblik sindikalnog ustroja je sindikalna podružnica.

Podružnica se osniva temeljem odluke Predsjedništva Sindikata ako postoji najmanje 5 članova-osnivača podružnice.

Podružnice se osnivaju i djeluju na području Područnih Carinskih ureda i Središnjem uredu - Carinske uprave RH.

U svom je djelovanju Podružnica samostalna i ima svoj podračun, te djeluje sukladno odredbama Statuta Sindikata, u skladu s Pravilnikom sindikalnih podružnica i odlukama Predsjedništva Sindikata.

Pravilnik sindikalnih podružnica donosi Predsjedništvo Sindikata.

Podružnica ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži tekst naziva Sindikata, podružnice i mjesto sjedišta podružnice.

Podružnica može posjedovati svoju imovinu kojom slobodno raspolaže, u svrhu zadovoljenja potreba i interesa svojih članova.

Članak 33.

Podružnica organizira i provodi sve aktivnosti Sindikata, a osobito:

 • zaštitu i unapređenje socijalnog i materijalnog položaja članova,
 • poboljšanje uvjeta rada, zaštite na radu i zdravoj radnoj sredini,
 • zaštitu prava članova Sindikata proizašlih iz radnog odnosa, te zastupanje u radnim sporovima
 • osiguranje uvjeta za slobodno i nesmetano djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova o svim bitnim pitanjima važnim za položaj i perspektive zaposlenika, pravo na inicijative prema poslodavcu, pravo na prostor za sindikalne aktivnosti,
 • sudjeluje u informiranju članstva o materijalno–socijalnim elementima bitnim za položaj službenika i namještenika carinske službe, te traži informacije od poslodavca u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorom,
 • u skladu s odlukama Predsjedništva ili Skupštine Sindikata sudjeluje u organiziranju i provođenju, koordiniranju različitih oblika upozorenja i pritisaka, uključujući i štrajk kao krajnje sredstvo i industrijske akcije sukladno zakonu o radu,
 • brine se za provođenje i prati sve oblike izvršenja zakonskih akata, kolektivnog ugovora i Ustava RH, radi zaštite svog članstva
 • vrši nabavku robe i ugovaranje raznih usluga za članstvo pod povoljnijim uvjetima,bez prava preuzimanja jamstva i potpisivanja ugovora kojim se preuzimaju i financijske obveze koje terete podružnicu, odnosno Sindikat.
 • provođenje i pokretanje ostalih pitanja važnih za članstvo, koja su propisana Statutom Sindikata i Pravilnikom Sindikalnih podružnica.

Članak 34.

Tijela/dužnosnici podružnice su: Skupština, Povjereništvo, Povjerenik i Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA PODRUŽNICE

Članak 35.

Skupština je najviše tijelo podružnice, a čine ju svi članovi podružnice ili njihovi izabrani predstavnici, putem potpisane punomoći od strane članova u podružnici CSH.

Skupština sindikalne podružnice bira povjereništvo, povjerenika, nadzorni odbor i blagajnika.

Skupština sindikalne podružnice održava se najmanje jednom godišnje, i na njoj se donosi plan rada podružnice i ocjenjuje rad povjerenika i povjereništva na bazi ostvarenih rezultata rada i podnosi izvještaj o radu podružnice Predsjedništvu Sindikata.

POVJERENIŠTVO

Članak 36.

Najviše tijelo podružnice između dvije Skupštine je Povjereništvo Podružnice, koje čine povjerenik i najmanje dva člana povjereništva koje bira Skupština Podružnice.

Povjereništvo Podružnice za svoj rad je odgovoran Skupštini Podružnice i Predsjedništvu Sindikata.

POVJERENIK

Članak 37.

Povjerenik je osoba koja predstavlja Povjereništvo i Podružnicu Sindikata, a ujedno je i član Predsjedništva Sindikata.

Povjerenika zamjenjuje njegov zamjenik kojeg bira Skupština podružnice.

NADZORNI ODBOR

Članak 38.

Nadzorni odbor Podružnice bira i opoziva Skupština Podružnice, a sastoji se od 3 člana.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog Odbora Podružnice, članovi međusobno biraju Predsjednika Nadzornog Odbora Podružnice i o izboru izvještavaju Povjereništvo Podružnice.

Nadzorni Odbor Podružnice za svoj rad je odgovoran Skupštini Podružnice.

Članak 39.

Prava , dužnosti i odgovornosti, način izbora i opoziva tijela i dužnosnika sindikalnih podružnica te druga pitanja u svezi s djelovanjem tijela i dužnosnika sindikalnih podružnica propisuju se Pravilnikom sindikalne podružnice, koji donosi Predsjedništvo Sindikata.

VII. POSTUPCI IZBORA, ODLUČIVANJA I OPOZIVA U SINDIKATU

Članak 40.

Izbori za sva tijela/dužnosnike u Sindikatu i podružnicama su tajni, uz predlaganje kandidata.

Izbori su pravovaljani ako je prisutno najmanje 1/2 tijela koje provode izbore, a izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih.

Ako u prvom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu natpolovičnu većinu glasova, održava se drugi krug izbora.

U drugi krug ulaze dva kandidata sa najvećim brojem glasova iz prvog kruga, a ako ni u drugom krugu jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova, predlažu se novi kandidati.

Članak 41.

Statut Sindikata donosi natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 42.

Opoziv članova tijela u Sindikatu se obavlja na isti način na koji su birani.

Članak 43.

Član tijela Sindikata može dati ostavku, koju je dužan pismeno obrazložiti.

VIII. ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH AKCIJA I ŠTRAJKA

Članak 44.

Štrajk i druge sindikalne akcije Sindikat poduzimaju se u slučaju kršenja odredbi kolektivnog ugovora, a nakon neuspjelog postupka mirenja.

Sindikat može i drugim zakonskim dozvoljenim mjerama vršiti pritiske na poslodavca u ostvarenju poštivanja zakona i kolektivnog ugovora.

U organizaciji i provedbi štrajka sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku, sukladno zakonu o radu.

Odluku o pokretanju štrajka i drugih akcija, te drugih oblika pritisaka na poslodavca u svrhu poštivanja zakona i kolektivnih ugovora donosi Predsjedništvo Sindikata, nakon pribavljenog mišljenja predstavnika sindikalnih podružnica i članstva Sindikata. Glavni koordinator štrajka, akcija i drugih oblika pritisaka je Predsjednik Sindikata, a na terenu su glavni izvršitelji - koordinatori Povjerenici i Povjereništvo podružnica.

Pri organiziranju štrajka Predsjedništvo i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i slobode drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

IX. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SINDIKATA

Članak 45.

Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata je članarina.

Članarina se plaća mjesečno u sindikalnim podružnicama.

Visinu članarine i njeno raspoređivanje utvrđuju se odlukom Predsjedništva Sindikata.

Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci Predsjedništva Sindikata osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi (solidarnosti, za štrajk, itd.). Pravilnik za osnivanje i korištenje fondova donosi Predsjedništvo Sindikata.

Financijsko poslovanje Sindikata obavlja se u skladu s propisima o financijskim poslovanjima udruga, kolektivnim ugovorom i odlukama Predsjedništva Sindikata.

Sindikat je pravna osoba koja posjeduje svoj žiro-račun.

Sindikat može ostvarivati prihod i iz drugih zakonski dozvoljenih izvora.

Pravilnik o financijskom poslovanju Sindikata Predsjedništvo je dužno donijeti na prvoj sjednici Predsjedništva nakon održane Skupštine Sindikata.

X. PRESTANAK DJELOVANJA SINDIKATA

Članak 46.

Sindikat prestaje djelovati na način i uz uvjete predviđenim u odredbama Zakona o radu ili odlukom Skupštine Sindikata.

U slučaju prestanka djelovanja Sindikata, odluku o imovini Sindikata donosi se na istoj sjednici Skupštine Sindikata.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ovaj Statut Sindikata stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Sindikata.

Članak 48.

Statut Sindikata je usklađen s Zakonom o radu i primjenjuje se danom donošenja.

 

U Metkoviću, 14. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK RADNOG PREDSJEDNIŠTVA
Zlatko Vidović

 

 

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Statut 14.05.2016.121 KB