Vi ste ovdje

Pravilnik sindikalne podružnice

 

U skladu sa Statutom Carinskog sindikata Hrvatske (skraćeno CSH), temeljem čl. 22. Statuta CSH, Predsjedništvo Sindikata na sjednici održanoj 28.02.2017.godine u Vodicama, usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika sindikalne podružnice:

PRAVILNIK SINDIKALNE PODRUŽNICE

članak 1.

 Sindikalna podružnica djeluje u sastavu Sindikata (CSH). Podružnica djeluje u skladu sa Statutom sindikata i odlukama Predsjedništva Sindikata. Podružnice djeluju na području Područnih Carinskih ureda i Središnjem uredu - Carinske uprave RH. Svaka podružnica ima po jednog predstavnika – sindikalnog povjerenika, koji sudjeluje u radu Predsjedništva Sindikata.

Povjerenika podružnice ili drugog predstavnika, kojega izabere Skupština na prijedlog Predsjedništva ili na prijedlog članova Skupštine CSH, ovlašćuje se za osobu ovlaštenu za zastupanje CSH-Predsjednika Carinskog sindikata Hrvatske ili zamjenika Predsjednika Carinskog sindikata Hrvatske.

Predsjednik CSH i zamjenik Predsjednika CSH su sindikalni povjerenici – predstavnici, koji zajedno s ostalim povjerenicima podružnica čine Predsjedništvo CSH, sukladno odredbama Statuta CSH.

članak 2.

Podružnica je glavni oblik sindikalnog organiziranja u Carinskoj upravi RH, čiji članovi ostvaruju svoje interese. Njen osnutak se temelji na dragovoljnom pristupanju i izjašnjavanju uposlenika, koji pristupaju članstvu uz vlastoručni potpis na pristupnici. Osnivanje podružnice se temelji na prijedlogu ili inicijativi pet ili više uposlenika CURH-a, koji sazivaju osnivačku Skupštinu. 

Verifikaciju podružnica vodi za Predsjedništvo CSH – Predsjednik CSH.

članak 3.

Podružnica ima slijedeća tijela:

 • Skupštinu, koju čine članovi podružnice ili njeni izabrani predstavnici (delegati)
 • povjereništvo, koje broji najmanje tri člana
 • povjerenika
 • zamjenika povjerenika, kojeg predlaže povjerenik
 • nadzorni odbor
 • komisije i odbore prema potrebi podružnice

članak 4.

Osnivačku Skupštinu saziva pokretač prema članku 2. ovog pravilnika, a vodi je radno predsjedništvo. 

Radno predsjedništvo čine:

 • predsjednik radnog predsjedništva i 
 • dva člana predsjedništva.

Izbornu Skupštinu saziva povjerenik podružnice ili predsjedništvo, uz dostavu poziva putem e-maila najmanje osam dana prije predloženog termina održavanja izborne Skupštine.

Izvještajnu skupštinu saziva povjerenik podružnice ili Predsjedništvo Sindikata, odnosno 1/3 članstva podružnice, u periodu od siječnja do kraja travnja mjeseca tekuće godine za izvještaj o radu i poslovanju podružnice iz prošle godine. 

Izvanrednu skupštinu saziva povjerenik podružnice ili Predsjedništvo Sindikata, odnosno 1/3 članstva podružnice.

članak 5.

Izbornu Skupštinu čine slijedeća tijela:

 • radno predsjedništvo – sastavljeno od tri člana
 • kandidacijska komisija – sastavljena od tri člana
 • verifikacijska komisija – sastavljena od tri člana
 • izborna komisija – sastavljena od tri člana
 • zapisničar i 
 • dva ovjerovitelja zapisnika

Narečene komisije biraju između svojih članova – predsjednika.

Isti član može biti u više komisija.

Izbori se vrše tajnim ili javnim glasovanjem, odlukom skupštine, između više kandidata. Izbornu dokumentaciju čine: poziv, izvještaji, kandidacijske liste, izborni listići, ovjereni zapisnici komisija i ovjerovitelja zapisnika, koji se čuvaju u pismohrani podružnice.

članak 6.

Izvještajnu Skupštinu čine slijedeća tijela:

 • radno predsjedništvo
 • zapisničara i 
 • dva ovjerovitelja zapisnika

članak 7.

Izvanrednu Skupštinu čine tijela sukladno članku 5. ili članku 6. ovog pravilnika, ovisno o tome u kojem smislu se saziva.

članak 8.

Povjerenik je izabran ako je dobio natpolovičnu većinu glasova  1/2 nazočnog biračkog tijela.Biračko tijelo čine članovi podružnice. Ako ima više od dva kandidata, u slijedeći izborni krug idu samo dva kandidata sa najvećim brojem glasova iz prvog kruga glasovanja. Trajanje mandata svih tijela u podružnici je četiri godine, bez ograničenja na ponovni izbor.

članak 9.

Novoizabrani povjerenik podružnice obvezan je dostaviti izvještaj o rezultatima provedenih izbora Predsjedništvu Sindikata u roku od osam dana nakon provedenih izbora.

članak 10.

Povjerenik podružnice ima slijedeća prava i obveze:

 • predstavlja i zastupa podružnicu
 • organizira i koordinira rad povjereništva u podružnici
 • priprema, saziva i predsjedava sjednicama podružnice i povjereništva
 • predstavlja podružnicu i sudjeluje u radu predsjedništva Sindikata na bazi prijedloga, zaključaka i odluka donesenim na Skupštini i sjednicama povjereništva podružnica
 • sudjeluje u donošenju odluka i daje mišljenje vezano za kolektivne ugovore, socijalna i materijalna prava članova podružnice te zaštite na radu u odnosu na predstavnika poslodavca
 • odlučuje i odgovara za financijsko poslovanje podružnice
 • predlaže Skupštini i povjereništvu plan rada i financijskog poslovanja podružnice, te po pribavljenom mišljenju i odluci povjereništva isti i donosi
 • podnosi podružnici izvještaj o radu i financijskom poslovanju najmanje jednom godišnje, a obavezno na izvještajnoj Skupštini  po završnom računu
 • poduzima sve mjere propisane Kolektivnim ugovorom, Zakonima RH i Ustavom RH u zaštiti članova podružnice
 • brine se o provedbi Kolektivnog ugovora i poštuje njegove odredbe
 • brine se o provedbi Zakona o zaštiti na radu, te sudjeluje u izradi Pravilnika o zaštiti na radu
 • zastupa svakog člana podružnice čija su prava povrijeđena
 • zalaže se za dostojanstvo i interese profesije
 • pomaže pri pružanju pravne pomoći i zaštite članstva
 • organizira posjete članovima koji su na bolovanju više od dva mjeseca uzastopno
 • pruža financijsku pomoć teškim socijalnim slučajevima
 • predlaže i formira komisije, odbore i radne grupe za pojedina pitanja
 • informira članstvo o prijedlozima, zaključcima i odlukama povjereništva podružnice te sprovodi zaključke i odluke Predsjedništva Sindikata
 • informira članstvo o socijalno – partnerskom dijalogu, te prijedlozima, zaključcima i odlukama donesenim između predstavnika podružnice i predstavnika poslodavca u carinarnicama
 • vrši sve druge poslove i sprovodi odluke povjereništva u podružnici
 • koordinira, provodi mjere i odluke kod rješavanja kolektivnih radnih sporova, koje se donesu na Predsjedništvu Sindikata

članak 11.

U slučaju spriječenosti povjerenika, njegove poslove obavlja zamjenik.

članak 12.

Temeljem Zakona o radu i Kolektivnim ugovorom i drugim propisima sindikalni predstavnici; Predsjednik CSH, njegov zamjenik i povjerenik podružnice CSH uživaju posebna prava zaštite prema odredbama za sindikalne predstavnike – povjerenike.

Kada u jednoj ili više sindikalnih podružnica koje su definirane Statutom CSH, nije privremeno ili trajno izabran predstavnik podružnice – povjerenik, tada ulogu predstavnika podružnice – povjerenika obavlja Predsjednik CSH.

Predsjednik CSH obavlja dužnost sindikalnog predstavnika u podružnici, sukladno stavci 2. ovog članka, do izbora sindikalnog predstavnika podružnice na način koji je definiran ovim Pravilnikom.

članak 13.

Sjednice u podružnici sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sazivaju se i kada to zahtjeva najmanje 10% članova podružnice ili Predsjedništvo Sindikata.

članak 14.

Skupština je najviše tijelo podružnice Sindikata. Skupština podružnice:

 • razmatra izvještaj o radu i financijskom poslovanju u prethodnom razdoblju
 • odlučuje o pojedinim pravima člana podružnice Sindikata
 • bira povjereništvo, ocjenjuje rad povjereništva svake dvije godine
 • bira nadzorni odbor
 • donosi program rada i financijskog poslovanja za tekuću godinu, prema prijedlogu povjereništva i povjerenika
 • daje prijedloge i primjedbe na Statut Sindikata
 • daje prijedloge i donosi odluke o svim pitanjima značajnim za rad podružnice

članak 15.

Povjereništvo podružnice bira Skupština. Povjereništvo se sastoji od povjerenika i najmanje dva člana povjereništva. Radom povjereništva rukovodi povjerenik. Zadaci povjereništva su:

 • osiguravanje uvjeta za rad i djelovanje Sindikata.
 • donošenje akcionih programa za provođenje zadataka zacrtanih programom rada podružnice
 • davanje prijedloga, sugestija i mišljenja o svim važnim pitanjima vezanim uz uvjete rada, zaštite na radu i radne okoline, te sprječavanju štetnih posljedica za živote uposlenika  drugih
 • razmatranja primjene Kolektivnog ugovora te tumačenje odredbi u funkciji ostvarivanja prava i interesa članova Sindikata
 • kontinuirano praćenje svih zakonskih i normativnih rješenja od interesa za članstvo

članak 16.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu nad financijsko-materijalnim poslovanjem podružnice i o tome daje izvještaj Skupštini. Na prvoj sjednici članovi nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika. Članovi nadzornog odbora, u pravilu, ne bi mogli biti i članovi povjereništva podružnice Sindikata.

članak 17.

Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti podružnice, a prihodi se mogu ostvariti i donacijom ili iz drugih izvora. O prihodima iz drugih izvora odlučuje Predsjedništvo Sindikata. U podružnici se mogu osnivati fondovi solidarnosti.

članak 18.

Sredstva za poslovanje podružnice se donose odlukama prema zakonima RH.

članak 19.

Financijsko poslovanje podružnice se provodi prema propisima o financijskom poslovanju neprofitabilnih organizacija.

članak 20.

Nadzor nad materijalno – financijskim poslovanjem podružnice obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor je neposredno odgovoran Skupštini za svoj rad.

članak 21.

Izmjene i dopune ovog pravilnika provode se na način i po postupku koji vrijedi za njegovo donošenje.

članak 22.

Tumačenje odredbi ovog pravilnika donosi Predsjedništvo Sindikata.

članak 23.

Pravilnik stupa na snagu na dan kada ga usvoji Predsjedništvo CSH.

U Vodicama, 28.02.2017.

ZA PREDSJEDNIŠTVO CSH
Predsjednik CSH
Rino Štorić