Vi ste ovdje

Poslovnik o radu Skupštine CSH

Na temelju članka 21. Statuta Carinskog Sindikata Hravtske, Skupština CSH usvojila je 14. listopada 2000 . godine

 POSLOVNIK 

O RADU SKUPŠTINE CARINSKOG SINDIKATA HRVATSKE

 

članak 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Skupštine CSH (u daljnjem tekstu Skupština).

Odredbe ovog poslovnika obvezne su za sve članove Skupštine, kao i za druge osobe koje prisustvuju Skupštini.

Odredbe ovog Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju i na rad Predsjedništva CSH i Skupština podružnica CSH.

(Kod rada Skupština podružnica CSH, riječ Predsjednik CSH, zamjenjuje se sa Povjerenik podružnice CSH.).

članak 2.

Sjednicu Skupštine sazivaju subjekti utvrđeni Statutom CSH, a pripremaju je Predsjednik, zamjenik Predsjednika i Predsjedništvo.

Rad Skupštine je javan,a zatvorene su za javnost kada je to predviđeno zakonom i Statutom ili na temelju odluke Predsjedništva CSH.

Skupštinu otvara i zatvara Predsjednik CSH, a vodi nakon izbora radnog Predsjedništva – Predsjednik radnog Predsjedništva Skupštine (u daljnjem tekstu: predsjedavajući).

Radi ostvarivanja načela javnosti i upoznavanja javnosti o radu i postignutim rezultatima Sindikata, Predsjednik CSH na pogodan način izvještava sredsva javnog priopćavanja (TV, dnevni tisak i sl.)

članak 3.

Po otvaranju Skupštine i kratke uvodne riječi Predsjednika CSH, bira se:

 1. radno Predsjedništvo u sastavu od tri člana, u čiji sastav obvezno ulazi Predsjednik CSH, a druga dva predlažu članovi Skupštine.
 2. zapisničar
 3. dva ovjerovitelja zapisnika

U slučaju da se održava izborna Skupština, Predsjednik radnog Predsjedništva ne može biti Predsjednik CSH, te se bira kandidacijska komisija, verifikacijska komisija i izborna komisija u sastavu od tri člana za svaku.

članak 4.

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda, predsjedavajući zahtjevati će prebrojavanje prisutnih članova Skupštine, odnosno konstatirati u zapisniku da li je na sjednici prisutna Statutom CSH propisana većina članova Skupštine potrebna za održavanje Skupštine i za donošenje pravovaljanih odluka.

članak 5.

Predsjedavajući daje na glasovanje članovima Skupštine predloženi dnevni red, koji se dostavlja unaprijed. Članovi Skupštine daju prijedloge za dopunu ili izmjene dnevnog reda, o kojem se posebno glasuje. Dnevni red se smatra prihvaćenim ako je za njega glasovala natpolovična većina prisutnih na Skupštini. Predsjedavajući nakon glasovanja i prihvaćanja dnevnog reda, isti objavljuje članovima Skupštine te se prihvaćeni dnevni red upisuje u zapisnik.

članak 6.

Nakon usvajanja i objavljivanja dnevog reda predjedavajući poziva prisutne članove i goste, da ukoliko to žele, upute pozdravnu riječ i obrate se Skupštini.

članak 7.

Predsjedavajući poziva pojedinačno članove Skupštine da se izlože pojedine točke usvojenog dnevnog reda.
Nakon izlaganja otvara diskusiju, koja traje dok svi prijavljeni diskutanti na završe svoje izlaganje, po predhodnoj točci dnevnog reda.

Ukoliko se za diskusiju prijavi veći broj diskutanata, radno Predsjedništvo može donijeti odluku o vremenskom ograničenju svake diskusije. Smatra se da je 5 ( slovima: pet) minuta normalno vrijme za izlaganje svakog od prijavljenih diskutanata. U opravdanim slučajevima radno Predjedništvo može dozvoliti da diskusija traje i duže. Pojedini diskutant može po pojedinoj točci diskutirati jednom ili najviše dva puta.

Predsjedavajući daje riječ pojedinom diskutantu i vodi računa o redu prijavljivanja diskutanata i njihovog diskutiranja.
Nitko nema pravo da prekida učesnika u diskusiji i da mu upada u riječ za vrijeme diskutiranja, osim predsjedavajućeg, koji može pozvati diskutanta da se drži točke dnevnog reda po kojoj je otvorena diskusija ili da se drži predviđenog vremena za diskusiju.

članak 8.

U vođenju Skupštine, predsjedavajući Skupštine:

 • utvrđuje da li je u svakom trenutku prisutan potreban broj članova za donošenje odluka o pojedinom pitanju
 • brine se o provođenju utvrđenog dnevnog reda na Skupštini
 • daje i oduzima riječ članovima nazočnim na Skupštini kao i ostalim prisutnim osobama, te usmjerava tijek rasprave u skladu s utvrđenim dnevnim redom
 • brine se o pravilnom formuliranju i zapisivanju odluka ili zaključaka u zapisnik
 • potpisuje odluke i zaključke koje donosi Skupština
 • brine se o održavanju reda na Skupštini
 • zatvara Skupštinu

članak 9.

Osobe koje prisustvuju na Skupštini, a nemaju svojstvo člana Skupštine mogu iznositi svoje mišljenje i davati prijedloge o određenim pitanjima samo ako im predsjedavajući dozvoli. 

članak 10.

Nakon završetka izlaganja posljednjeg diskutanta, predsjedavajući zaključuje diskusiju i predlaže da se o toj točci dnevnog reda glasuje. Predsjedavajući u spornim trenucima može odrediti kratku vremensku stanku, kako bi se usaglasili stavovi o glasanju po određenoj točci dnevnog reda.

Članovi Skupštine o pojedinoj odluci ili zaključku u javnom ili tajnom glasovanju, izjašnjavaju se sa: «ZA», «PROTIV» ili «SUZDRŽAN», a rezultate nakon prebrojavanja glasova objavljuje predsjedavajući.

članak 11.

Odluka o pojedinom pitanju smatra se donesenom, ako se za nju izjasni većina od prisutnih na Skupštini.

Glasovanje se u pravilu vrši javno, dizanjem ruku, a za pojedina pitanja članovi Skupštine mogu odlučiti da se glasuje tajno. U slučaju tajnog glasovanja formira se komisija od tri člana koja će izraditi listiće i nakon glasovanja podnijeti Skupštini izvještaj o provedenom glasovanju. Članove komisije predlažu članovi Skupštine.

Odluke donesene na Skupštini evidentiraju se i konstatiraju u zapisnik.

članak 12.

Za vrijeme Skupštine sve prisutne osobe dužne su poštivati odredbe ovog Poslovnika.

Zbog povreda reda na Skupštini mogu se članovima Skupštine i drugim prisutnim osobama izreći slijedeće mjere:

 1. javna opomena
 2. oduzimanje riječi
 3. udaljenje sa Skupštine

Mjere iz točke 1. i 2. ovog članka, izriče predsjedavajući, a mjere iz točke 3. ovog članka – Skupština glasovanjem.
Izrečena mjera unosi se u zapisnik.

članak 13.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik osobito sadrži:

1. mjesto i vrijeme održavanja Skupštine
2. ukupni broj članova nazočnih na Skupštini
3. goste na skupštini
4. predloženi i usvojeni dnevni red
5. po pojedinim točkama dnevnog reda:
- kratak prikaz uvodnog izlaganja
- imena učesnika diskusije i izlaganja, te kratki prikaz istih
- odluke usvojene po pojedinim točkama dnevnog reda
6. vrijeme završetka Skupštine
7. potpise: predjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Uz zapisnik se prilažu pisani materijali koji su bili izrađeni uz pojedinu točku dnevnog reda i njihova konačna verzija.

članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu nakon njegova usvajanja na Skupštini CSH.

 

U Šibeniku, 14. listopada 2000. godine

 

Predsjednik    
radnog Predsjedništva